ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

ออมรอนเชื่อมั่นในการทำงานเพื่อประโยชน์ของสังคม ค่านิยมหลักข้อนี้กำหนดขึ้นนับตั้งแต่การก่อตั้งบริษัทในปี 2476 และเป็นรากฐานของการทำงานทุกอย่างของเรา

เราขยายผลเจตนารมณ์ข้อนี้ไปถึงงานอาสาสมัครในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย พนักงานทุกคนของเราในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกว่า 5,200 คนได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมและมีบทบาทที่สำคัญในกิจกรรมเพื่อสังคม เราทำงานร่วมกับผู้พิการ กิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน การเคลื่อนไหวด้านแรงงาน และโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมมากมาย ซึ่งแสดงถึงความต้องการที่จะมีส่วนในการแก้ไขปัญหาสังคม โดยยึดมั่นในหลักความยุติธรรมและคุณธรรม

เราประสานความแข็งแกร่งทุกด้านของเราเพื่อก่อให้เกิดความไว้วางใจและการเกื้อหนุนกันในสังคมที่เราดำเนินธุรกิจอยู่

สิ่งแวดล้อม

นโยบายเพื่อสิ่งแวดล้อมของเรามุ่งสร้างสังคมที่มีความรับผิดชอบและความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และของเสียจากการทำงาน พร้อมทั้งการผลิตสินค้าที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

งานอาสาสมัครและการให้ทุนสนับสนุน

ความมุ่งมั่นของออมรอนในการเป็นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีนำไปสู่กิจกรรมด้านงานอาสาสมัครและการให้ทุนสนับสนุนโครงการต่าง ๆ เราต้องการจะช่วยพัฒนาชีวิตของผู้ด้อยโอกาสและตอบแทนสังคมที่เราอยู่อาศัย

    โครงการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

    การสร้างโอกาสให้กับผู้พิการ

    การสร้างโอกาสให้กับผู้พิการ

    โดยจัดให้มีการฝึกงาน, การฝึกอบรม และโปรแกรมการจัดหางานแก่ผู้พิการ เพื่อจะได้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น