งานวิจัยของเรา

งานวิจัยและพัฒนาของเราช่วยสนับสนุนความแข็งแกร่งให้แก่เทคโนโลยีการรับข้อมูลและการควบคุมมาโดยตลอด เป็นหน่วยงานสำคัญที่ช่วยให้เรามีวิธีการใหม่ ๆในการตรวจจับ และการดึง/สกัดข้อมูล ซึ่งใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ชาญฉลาด ข้อมูลต่าง ๆ เช่น การเคลื่อนไหว การแสดงสีหน้า และตำแหน่งที่อยู่ จะถูกป้อนเข้าไปในเครื่องจักร และถูกแปรเปลี่ยนเป็นข้อมูล พลังงาน และการทำงานที่ซับซ้อนโดยอัตโนมัติ

งานวิจัยของเรา

ผลงานวิจัยของเรานั้นก้าวไกลไปเกินกว่าเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรม และได้ช่วยให้เราสร้างความก้าวหน้าให้แก่งานสาธารณูปโภค เช่น ถนนที่ปลอดภัย การดูแลสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ และพลังงานที่ยั่งยืน

ที่ออมรอน สิ่งที่เรารู้ในวันนี้จะเปลี่ยนแปลงทิศทางของเราในวันข้างหน้า เพราะว่าความคิดและเทคโนโลยีที่ดีกว่า จะชี้ทางให้เรามองเห็นวิธีการดำเนินชีวิตที่ดีกว่าเดิม

ความแข็งแกร่งของเราใน 10 สาขาเทคโนโลยี

การรับข้อมูลและการควบคุม + เทคโนโลยีอัจฉริยะ

การดึง/สกัดข้อมูลที่ต้องการจากข้อมูลต่าง ๆที่หลากหลาย และประมวลข้อมูลนั้นด้วยวิธีที่ชาญฉลาดเพื่อสร้างคุณค่าที่สูงขึ้นกว่าเดิม

  • เทคโนโลยีการรับข้อมูล
  • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
  • เทคโนโลยีการควบคุม
  • เทคโนโลยีอัจฉริยะสำหรับงานระบบ

การใช้เทคโนโลยีเพื่อข้อมูลสำหรับเผยแพร่ได้โดยเสรี

การคิดค้นนวัตกรรมเทคโนโลยีต้นฉบับ โดยการพัฒนาร่วมกันและด้วยการใช้เทคโนโลยีเพื่อข้อมูลสำหรับเผยแพร่ได้โดยเสรี

  • เทคโนโลยีระบบเครือข่าย
  • เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว

เทคโนโลยีกรรมวิธีและเทคโนโลยีสำหรับงานอาคารสถานที่

เทคโนโลยีกรรมวิธีและเทคโนโลยีสำหรับงานอาคารสถานที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

  • วัสดุและวิธีการ
  • เครื่องมือ เครื่องจักร และกระบวนการทำงาน

การสร้างเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน

วยนวัตกรรมในกระบวนการพัฒนา เรามุ่งหมายที่จะยกระดับประสิทธิภาพการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์สินค้าใหม่ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

  • วิศวกรรมดิจิตอล
  • วิธี CMO และกระบวนการพัฒนา