ข้อตกลงการในการใช้บริการ

เว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์”) เป็นกรรมสิทธิ์ของ ดำเนินงาน และดูแลรักษาโดย OMRON Asia Pacific Pte Ltd ("ออมรอน") โปรดอ่านข้อตกลงในการใช้บริการก่อนเข้าใช้และดูข้อมูลในเว็บไซต์นี้ คุณจะใช้เว็บไซต์นี้ได้ก็ต่อเมื่อคุณตกลงและยอมรับข้อตกลงในการใช้บริการเหล่านี้แล้วเท่านั้น โปรดทราบว่าออมรอนอาจจะใช้ดุลยพินิจของเราในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการใช้บริการเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ เราจึงขอให้คุณกลับมาอ่านข้อมูลในหน้านี้เป็นระยะ ๆ เพื่อตรวจสอบข้อตกลงในการใช้บริการล่าสุด ในกรณีที่มีข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการที่กำหนดต่างหากจากข้อตกลงเหล่านี้ กรุณาปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านั้นด้วย

1. ทรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธิ์ของข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้เป็นของออมรอน และเว้นแต่ในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ เราขอห้ามไม่ให้คุณนำข้อมูลนี้ไปใช้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การผลิตสำเนา การผลิตซ้ำ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน การถ่ายทอด การจำหน่าย การให้อนุญาต การขายและการดัดแปลง) โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากออมรอนก่อน นอกจากนี้การที่ออมรอนอนุญาตให้คุณเข้าถึงงานลิขสิทธิ์ในเว็บไซต์ของเรา ไม่ได้หมายความว่าออมรอนได้โอนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ แก่คุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การประดิษฐ์ที่เป็นส่วนประกอบในงานที่มีลิขสิทธิ์ สิทธิพิเศษ และ/หรือสิทธิ์ในการออกแบบ และไม่ได้หมายความว่าเราให้อนุญาตการใช้สิทธิ์ใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นตาม “ข้อมูลเท่าที่มี” และออมรอนไม่รับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยการชี้แจงหรือโดยนัยเกี่ยวกับเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ในเว็บไซต์นี้

ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับสินค้า บริการและเทคโนโลยี ที่ออมรอนนำเสนอผ่านทางเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายอื่นที่มีผลบังคับใช้ของประเทศญี่ปุ่น

เครื่องหมายการค้า “OMRON” และชื่อสินค้าอื่น ๆ ชื่อการให้บริการ หรือโลโก้ของออมรอนที่ถูกใช้เสนอ และ/หรือ อ้างอิงในเว็บไซต์นี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของออมรอนคอร์ปอเรชั่น

2. ข้อห้ามการใช้บริการ

ห้ามไม่ให้คุณใช้เว็บไซต์เพื่อกิจกรรมดังต่อไปนี้:

 • กิจกรรมใดที่ล่วงละเมิดหรือมีแนวโน้มที่จะล่วงละเมิดทรัพย์สิน และ/หรือ สิทธิ์ตามกฎหมาย (รวมถึงสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัว) ของผู้อื่น
 • กิจกรรมที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ทำให้อับอาย เป็นการใส่ร้าย หมิ่นประมาท และ/หรือ คุกคามผู้อื่น และ/หรือ ออมรอน
 • กิจกรรมใด ๆ ที่ทำให้หรือมีแนวโน้มที่จะทำให้ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม
 • การอัพโหลดโปรแกรม และ/หรือ ไฟล์ใด ๆ ที่มีไวรัส และ/หรือ corrupted file ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ
 • กิจกรรมใด ๆ ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
 • การเขียนข้อความเท็จ และ/หรือ การบอกกล่าวที่เป็นเท็จ รวมถึงการลงทะเบียนโดยใช้อีเมล์ของผู้อื่น

3. ข้อเสนอและการให้บริการ

เราขอให้คุณงดเว้นการส่งความลับทางการค้าของคุณหรือของผู้อื่นมาให้ออมรอนในรูปแบบของการสอบถามข้อมูลที่ส่งมายังเว็บไซต์นี้ หรือไม่ก็โดยวิธีอื่น และเราขอให้คุณงดเว้นการเสนอขายสินค้าหรือบริการ และ/หรือข้อเสนอที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคำแนะนำ ข้อมูลหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าใหม่ หรือสินค้าที่มีการปรับปรุง เว้นแต่จะได้รับคำเชิญให้เสนอได้ในเว็บไซต์นี้ และไม่ว่าจะได้มีคำขอก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตาม ถ้าความคิดเห็นของคุณได้ถูกนำมาสู่การพิจารณาของเรา ความคิดเห็นเหล่านั้นจะได้รับการดูแลเสมือนหนึ่งว่าคุณได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ทั้งนี้เว้นแต่จะได้ระบุให้เป็นอย่างอื่น

 • ออมรอนไม่มีหน้าที่จะต้องดูแลความคิดเห็นที่คุณส่งเข้ามาในลักษณะของข้อมูลความลับ
 • ออมรอนไม่มีหน้าที่จะต้องศึกษา ประเมิน หรือนำความคิดเห็นที่ส่งมานั้นไปใช้
 • แม้ว่าในกรณีที่ออมรอนได้นำความคิดเห็นที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน (ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน) กับความคิดเห็นที่คุณส่งมาไปใช้ ออมรอนไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบหรือมีผลผูกพันตามกฎหมายในการจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ สำหรับความคิดเห็นนั้น

4. ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

ออมรอนไม่ได้เป็นตัวแทนและรับประกันใด ๆเกี่ยวกับข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้:

 • ความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ ความสมบูรณ์และประโยชน์
 • ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์หรือการใช้งานใด ๆ โดยเฉพาะ
 • การนำเสนอข้อมูลตามกำหนดเวลา
 • ความปลอดภัยของเนื้อหาและความปลอดภัยจากไวรัสคอมพิวเตอร์
 • ข้อมูลและเนื้อหาของลิงค์ใด ๆ ที่ไม่ใช่เว็บไซต์ขอออมรอนที่คุณเข้าชมหรือใช้งาน

ยิ่งกว่านั้น ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ออมรอนไม่มีความรับผิดชอบทางกฎหมายสำหรับความเสียหายใด ๆ หรือสาเหตุของความเสียหายใด ๆ ที่ขึ้นอยู่กับหรือเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลง และ/หรือการลบข้อมูลในเว็บไซต์นี้ และ/หรือ ข้อสงสัย หรือการไม่ต่อเนื่องของเว็บไซต์

5. กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ และขอบเขตอำนาจศาลและกฎหมาย

ข้อตกลงการใช้บริการเหล่านี้และเว็บไซต์ของออมรอนอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและถูกกำหนดให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น ข้อโต้แย้งและข้อพิพาทใด ๆที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงในการใช้บริการและเว็บไซต์ของออมรอน จะต้องยื่นเรื่องเพื่อหาข้อยุติโดยการดำเนินคดีที่ศาลจังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

6. ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ของออมรอน

เว็บไซต์อื่น ๆ (“ที่ไม่ใช่ของออมรอน”) ที่ลิงค์ไปยังหรือจากเว็บไซต์นี้ (“linked sites”) นั้น มีการดำเนินและดูแลโดยอิสระและไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของออมรอน

 • หากคุณต้องการลิงค์เว็บไซต์ของคุณมายังเว็บไซต์นี้ โปรดติดต่อ (contact@ap.omron.com)
 • กฎในการลิงค์มายังเว็บไซต์นี้คือ จะต้องลิงค์มายังหน้าแรกสุดเสมอ
 • ใน Linked Sites ชื่อบริษัทออมรอนจะต้องเขียนอย่างถูกต้องโดยอาจใช้ชื่อ OMRON Asia Pacific Pte Ltd. หรือ OMRON
 • การลิงค์แบนเนอร์โลโก้ จะต้องใช้แบนเนอร์โลโก้ดังต่อไปนี้เสมอ logo:
  • เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์สำหรับแบนเนอร์โลโก้ที่เป็นของออมรอน
  • แบนเนอร์โลโก้ที่ใช้จะต้องไม่มีการปรับเปลี่ยน ดัดแปลง หรือแก้ไขใด ๆt
 • 5. ห้ามใช้ตราสัญลักษณ์แบรนด์ OMRON สำหรับลิงค์
 • 6. ออมรอนไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับความถูกต้องและเชื่อถือได้ของ linked OMRON sites
 • 7. ออมรอนสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการลิงค์ใด ๆได้ทุกเมื่อที่เห็นว่ามีความไม่เหมาะสม แม้ว่าจะได้อนุมัติลิงค์นั้นไปแล้ว

 

เว็บไซต์นี้รวมถึงข้อมูล GeoLite ซึ่งจัดทำโดย MaxMind ที่อยู่ในเว็บไซต์ http://www.maxmind.com